Szanowni Rodzice

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 będzie prowadzona
z wykorzystaniem systemów informatycznych.
System rekrutacji elektronicznej zostanie uruchomiony od 4 marca 2019 r.

Wnioski zgłoszeniowe i rekrutacyjne są dostępne na stronie kandydata: www.rekrutacja.sp.lublin.eu

Sekretariat jest czynny w godzinach od 7:15 do 14:45.

 Rekrutacja do klasy pierwszej dla dzieci z obwodu szkoły trwa dwa tygodnie.
/obwód SP21 w Lublinie/

Termin: od 04.03.2019 r., godz. 8:00
                do 15.03.2019 r., godz. 15:00

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – polega na wprowadzaniu do systemu wniosków przez rodziców i dostarczenie podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej.

Publikacja list kandydatów
, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej, będzie miała miejsce 22 marca 2019 r. o godz. 12:00.

 

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Etap rekrutacji/ czynność rodzica/ czynności komisji rekrutacyjnej

od

do

4 marca 2019 r.

godz. 8:00

15 marca 2019 r.

godz. 1500

Rejestracja w systemie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkół. Dzieci przyjmowane są z urzędu,
na podstawie zgłoszenia.

Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej.

Dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się
do zasad określonych powyżej.

22 marca 2019 r.

godz. 12:00

Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej.

Rekrutacja na wolne miejsca spoza obwodu danej szkoły

25 marca 2019 r.

godz. 8:00

2 kwietnia

2019 r.

godz. 1400

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

Wygenerowanie wniosku
z systemu, wydrukowanie
i złożenie
w sekretariacie szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

4 kwietnia 2019 r.

godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4 kwietnia 2019 r.

godz. 12:00

9 kwietnia 2019 r.

godz. 1200

Potwierdzenie w sekretariacie szkoły chęci podjęcia nauki
w klasie I poprzez złożenie wygenerowanego z systemu rekrutacji dokumentu „Potwierdzenie woli zapisania kandydata do szkoły”.

12 kwietnia 2019 r.

godz. 13:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Jeżeli rodzic nie będzie mógł samodzielnie przeprowadzić postępowania opisanego wyżej, może wniosek zgłoszeniowy wygenerować i wydrukować w sekretariacie szkoły, korzystając z pomocy pracownika sekretariatu.

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

Termin: od 25 marca 2019 r., godz. 8:00 do 2 kwietnia 2019 r., godz. 14:00
Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 4 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00.

Od 4 kwietnia 2019 r. od godz. 12:00 do 9 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00 należy potwierdzić w sekretariacie szkoły chęć podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”.

12 kwietnia 2019 r., o godz. 13:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Uwaga: Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny tzn., iż kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego /informacja dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin/.

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym <--plik pdf

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do klas I szkół podstawowych dostępnymi na stronie https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/zapisy-do-klas-i-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-20192020,337,1082,1.htm

Zarządzenie nr 151/1/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.