Uczniów klas 4-6 zapraszam do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym

"Przerwane dzieciństwo. Wojna i dzieci".

Tematem konkursu jest życie dzieci podczas II wojny światowej w latach 1939-1945. Wybuch wojny spowodował, że dzieci, zamiast rozwijać się, poznawać świat, uczyć i bawić się, rozpoczęły życie w strachu, bólu, często daleko od domu, niejednokrotnie doświadczając straty najbliższych członków rodziny. Działania zbrojne i okupacja oznaczały dla nich koniec dzieciństwa i przyspieszone dorastanie: konieczność wielu ograniczeń, walkę o przetrwanie, przymus podjęcia działań zarobkowych, a także, dla niektórych, walkę z okupantem. Poprzez konkurs pragniemy zachęcić do zastanowienia się, jak mogło wyglądać życie dzieci podczas wojny i co mogły czuć, żyjąc w nieustannym zagrożeniu. Czy w takiej sytuacji jest czas, by myśleć o zabawie? Czy zdarzają się beztroskie chwile? Czy dominuje jednak groza wojny?

Format: od A3 do B1(sztywny papier)

Technika: malarska (farby plakatowe, temperowe, akrylowe, akwarelowe, pastele) lub rysunkowa (ołówek, kredka, mazak)

Termin oddania prac nauczycielowi plastyki: 22 marca

Do pracy należy dołączyć podpisaną przez rodzica/opiekuna kartę zgłoszeniową, którą należy odebrać od nauczyciela plastyki.

Organizatorem Konkursu jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Muzeum zastrzega sobie prawo do ekspozycji zgłoszonych prac na wystawach wraz z podaniem danych autorów, a także w celach promocji w mediach, stronach internetowych lub wydawnictwach.
Przekazanie pracy do udziału w konkursie jest równoznaczne z przeniesieniem bez wynagrodzenia na Muzeum praw autorskich majątkowych do wykonanej pracy oraz upoważnieniem do wykonania praw autorskich osobistych. Muzeum w ramach wyżej wskazanych ma prawo do:
• utrwalenia na dowolnym nośniku, niezależnie od standardu systemu i formatu,
• powielenia dowolną techniką, w tym dla celów wydawniczych i edytorskich,
• wprowadzenia do obrotu,
• publicznego odtwarzania,
• wyświetlania,
• nadawania za pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, nadawania za pośrednictwem satelity i Internetu,
• wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,
• rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,
• wykorzystania dla celów reklamy, promocji i publikacji, oznaczenia lub identyfikacji  Muzeum,
• wykorzystania na wystawach prezentowanych w siedzibie Muzeum.
Przeniesienie praw o których mowa w ust. 9 i udzielenie upoważnień następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Autor pracy udziela również Muzeum prawa do wykorzystania jego imienia i nazwiska w celu realizacji uprawnień wskazanych w ust. 9.

Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Muzeum i nie będą zwracane.