Zapraszamy uczniów klas I – III i uczniów klas IV – VII do wzięcia udziału w kolejnej już edycji konkursu „Świadomy uczeń – zdrowy dorosły”. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Czyste środowisko to najlepsze uzdrowisko”.

Zadaniem uczniów klas I – III jest przygotowanie plakatu, natomiast uczniowie klas IV- VII  przygotowują prezentację multimedialną.

Termin: do 27 maja 20191 r.

CELE KONKURSU

Popularyzowanie wiedzy na temat wpływu świadomych wyborów na życie człowieka wśród uczniów klas I – III i IV - VII szkół podstawowych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Promowanie edukacji prozdrowotnej na poziomie szkół podstawowych;
  • Zwiększenie wiedzy dotyczącej zanieczyszczenia środowiska;
  • Ujawnianie i rozwijanie kreatywnej działalności ucznia w oparciu o multimedialne technologie;
  • Rozbudzanie wrażliwości estetycznej i zachęcanie do twórczej ekspresji.

UCZESTNICY I ZASADY ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III i IV – VII szkół podstawowych z terenu całej Polski.

2. Zadaniem uczniów klas I – III jest przygotowanie plakatu w dowolnym programie graficznym na temat zgodny z hasłem konkursu.

3. Uczniowie klas IV – VII przygotowują prezentację multimedialną.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Do udziału w konkursie można przystąpić tylko jako uczestnik indywidualny.

6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

 

OPIS I PRZEBIEG KONKURSU.

1. Plakat o wymiarach nie przekraczających A4 należy zapisać w wybranym formacie: .jpg; .png; .gif.

2. Praca konkursowa ucznia klas IV – VII podlega zakwalifikowaniu tylko w formie prezentacji multimedialnej zapisanej w formacie do wyboru: .ppt .pps, .pptx, .ppsx. Prezentacja może zawierać do 20 slajdów, a jej czas nie powinien przekraczać 10 minut.

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi i nie mogą brać wcześniej udziału w innych konkursach.

4. Każda praca konkursowa powinna tematycznie być związana z celami konkursu.

5. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Organizatora Konkursu.

6. Do pracy należy dołączyć metryczkę stanowiącą załącznik numer 1 do Regulaminu konkursu, wraz ze stosownym oświadczeniem podpisanym przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika.

Prace należy przynosić:

- klasy I – III – do wychowawców,

- klasy IV – VII – do nauczycieli informatyki i zajęć komputerowych.

TERMIN: do 27 maja 2019 r.