I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju.

2. Honorowy patronat nad konkursem objął Lubelski Kurator Oświaty, Starosta Biłgorajski i Burmistrz Miasta Biłgoraj.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.

4. Uczestników konkursu zgłasza szkoła.

5. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa (klasy VI-VIII) oraz szkoła średnia (ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna).

II. ZASADY SZCZEGÓŁOWE

1. Temat pracy konkursowej w III edycji konkursu: Sztukmistrz życia. Prace powinny dotyczyć świata młodych ludzi, ich inspiracji i marzeń. Mają pokazywać dążenia do stawania się lepszymi, odkrywania własnych pasji i talentów. Mogą wskazywać na najważniejsze wartości, jakimi młodzi ludzie kierują się w życiu. 

2. Uczestnik może przygotować jedną pracę konkursową wykonaną w postaci bitmapy lub grafiki wektorowej. Praca powinna składać się z elementów graficznych samodzielnie wykonanych w programach: GIMP, Inkscape, Corel Draw, Adobe Photoshop i innych typu freeware, shareware lub komercyjnych jeżeli uczestnik posiada licencje na oprogramowanie. 

3. Prace należy przesłać na płytach CD lub DVD zapisane w formacie programu, który został wykorzystany do wykonania oraz przekonwertowane do formatu JPG lub PNG. Płyty powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz nazwą szkoły. 

4. Dodatkowo należy przesłać wydruk pracy w formacie od A4 do A3. Na odwrocie wydrukowanej pracy należy trwale przymocować wypełnioną kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

5. Nadesłanych prac nie należy rolować, oprawiać, zaginać.

6. Prace powinny być przygotowane indywidualnie. 

III. OCENA PRAC I NAGRODY Jury oceni zgłoszone prace, przyznając nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa (klasy VI-VIII) oraz szkoła średnia (ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna).

1. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

2. Kryteria oceny:

- zgodność pracy z tematem,
- znajomość i umiejętność wykorzystania narzędzi programów graficznych,

- estetyka wykonania,

- kompozycja przestrzenna i barwna,

- kreatywność, oryginalne ujęcie tematu.

Prace w wersji elektronicznej należy dostarczyć do nauczycieli informatyki do 21.10.2019r. Należy dołączyć załączniki pobrane ze strony>> lub od nauczycieli informatyki.