Konkurs Fizyczny dla klas VII -VIII

Geniusz Alberta Einsteina

 


Organizatorzy: Ewa Kocuper - nauczyciel fizyki

Cele konkursu:

- pogłębianie wiadomości o życiu i działalności Alberta Einsteina

- poznanie odkryć wielkiego fizyka i niektórych teorii fizycznych

- poszerzanie wiedzy i zainteresowań fizyką

 

Regulamin konkursu:

- uczestnicy konkursu przygotowują pracę konkursową na jeden z tematów:

1. Życie i działalność Alberta Einsteina

2. Albert Einstein – ciekawostki z życia uczonego

3. Znaczenie teorii Alberta Einsteina dla współczesnej nauki

- uczestnik może zgłosić pracę w jednej z kategorii:

  • praca plastyczna ( plakat format A3, technika dowolna)
  • prezentacja multimedialna (prezentacja w programie Power Point, objętość od 15 – 25 slajdów, zapisana na płycie)

- konkurs adresowany jest do uczniów klas VII -VIII uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie;

- do pracy należy dołączyć opis:

imię i nazwisko autora, klasę,

zgodę na publikację danych osobowych,

- prace składamy do nauczyciela fizyki do 12.12. 2019 r.,

- zwycięzców wyłoni jury w skład, którego wchodzą nauczyciele fizyki i chemii,

- prace plastyczne zostaną zaprezentowane na przygotowanej ekspozycji,

- prace plastyczne i prezentacje multimedialne przechodzą na własność organizatorów konkursu.

Termin i miejsce ogłoszenia wyników konkursu:

- ostateczny termin składania prac: do dnia 12.12.2019 r.;

- zwycięzcom zostaną wręczone dyplomy i nagrody na apelu uczniowskim.

Formularz zgłoszenia ucznia

do konkursu fizycznego dla klas VII - VIII

Geniusz Alberta Einsteina

 

Dane  uczestnika konkursu

Tytuł pracy

Kategoria

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Wiek uczestnika/ klasa

 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych moich oraz dziecka, którego jestem prawnym opiekunem zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym, wyłącznie w celu udziału w konkursie fizycznym dla klas VII – VIII „Geniusz Alberta Einsteina” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane (imię i nazwisko) finalistów oraz osób, które otrzymają nagrody i wyróżnienia będą udostępnione na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie oraz na ekspozycji w Szkole Podstawowej nr 21. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu.

 

............................................… ..............................

imię i nazwisko prawnego opiekuna data i czytelny podpis

(proszę wypełnić drukowanymi literami)