Uczniów klas 7 i 8 zapraszam do udziału

w XVI Wojewódzkim Konkursie „Animowana chemia”

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty,  Dziekana Wydziału Chemii UMCS w Lublinie oraz Dyrektora Lubelskiego  Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.

 1. Cele konkursu:
 • Zainteresowanie uczniów chemią.
 • Praktyczne wykorzystanie przez uczniów technologii informacyjnej.
 • Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli.
 1. Adresat: Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 2. Tematyka i zakres: Prezentacje obejmujące materiał nauczania chemii w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych.
 3. Kategorie:
 • klasy 7 i 8 szkoły podstawowej
 • szkoła ponadgimnazjalna, ponadpodstawowa
 1. Warunki uczestnictwa:
 • Przygotowanie 10-minutowej prezentacji multimedialnej wykonanej w PowerPoincie lub innym odpowiadającym mu edytorze prezentacji (tematyka i program komputerowy jak w p. 3 i 4 regulaminu) indywidualnie lub w 2osobowych zespołach pod kierownictwem nauczyciela chemii. Na stronie tytułowej prezentacji powinny znaleźć się nazwiska uczniów, a na ostatniej stronie nazwisko nauczyciela-opiekuna, nazwa i adres szkoły oraz bibliografia.
 • Zapis na CD w formacie pptx (ppt) możliwy do odtworzenia w programie PowerPoint Microsoft Office (środowisko Windows) w wersji niewymagającej przed uruchomieniem kopiowania czy instalowania na dysk twardy komputera; wszystkie potrzebne pliki umieszczone na płycie CD.
 • Tytuł pracy, imiona i nazwiska uczniów oraz nauczyciela-opiekuna, nazwa i adres szkoły, nazwa stosowanych narzędzi, technik oraz programów obsługujących filmy i animacje, bibliografia oraz opis zawartości prezentacji (1-2 strony) powinny znaleźć się: na karcie prezentacji (w postaci wydruku i w postaci pliku z rozszerzeniem .rtf  na CD obok pliku prezentacji). 
 1. Kryteria oceny prac:
 • Poprawność merytoryczna, przystępny język – na poziomie odpowiadającym programowi nauczania na danym etapie edukacyjnym, odniesienie wybranych zjawisk do nauki, techniki i medycyny.
 • Strona graficzna, animacje, dźwięk, kompozycja, tempo.
 • Poprawność techniczna, możliwość sterowania przebiegiem prezentacji, oryginalność.
 1. Terminy:

I etap – szkolny: Komisja szkolna sprawdza poprawność działania prezentacji multimedialnych, zgodność z regulaminem konkursu, kompletność dokumentacji i kwalifikuje najlepsze prace do etapu międzyszkolnego.

Termin oddania prac: 19 grudnia 2019
Do pracy należy dołączyć OŚWIADCZENIE wypełnione przez rodzica/prawnego opiekuna, które należy odebrać od nauczyciela chemii.

II etap - międzyszkolny

Szkołę mogą reprezentować maksymalnie 3 najlepsze prace, które na etapie szkolnym wyłoni komisja składająca się z  nauczyciela chemii i informatyki.